Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

podinspektor Robert Nojszewski

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

nadkomisarz Mariusz Urlich

ul. Wyszyńskiego 15/17

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: 47 72 49 267

faks. 47 72 49 244

Kompetencje i zadania:

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy realizuje zadania Komendy w zakresie podejmowania działań procesowych mających na celu zwalczanie przestępczości, między innymi przez:

 • ujawnianie przestępstw i wykrywanie ich sprawców oraz wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych na miejscu zaistniałego przestępstwa, wykroczenia lub innego zdarzenia,
 • ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw,
 • stosowanie w prowadzonych postępowaniach nowych unormowań prawnych dotyczących: dobrowolnego poddania się karze /art. 335 kpk/, postępowania przyspieszonego w sprawach karnych /art.517/, mediacji /art. 23a kpk/,
 • korzystanie ze zbiorów baz danych i systemów informacyjnych typu: Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej, Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej,
 • zbieranie i zabezpieczanie śladów, dowodów i informacji o przestępstwach, zdarzeniach oraz ich sprawcach, celem uzyskania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych,
 • prowadzenie postępowań przygotowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • udzielanie pomocy w niezbędnym zakresie w realizacji zadań jednostkom organizacyjnym Policji wymienionym w § 9 ust. 1 w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej,
 • przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców,
 • prowadzenie rejestracji statystycznej przestępczości,
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych, ich ewidencjonowanie i nadzór nad prawidłowym postępowaniem z dowodami rzeczowymi,
 • nadzór i koordynację przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji wymienione w § 9 ust. 1 w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, kryminalistyczną obsługę oględzin miejsc zdarzeń oraz osób i rzeczy w celu procesowego zabezpieczenia śladów kryminalistycznych, sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowej z wykonanych czynności,
 • daktyloskopowanie zwłok, a w szczególnych przypadkach osób żywych,
 • współpracę z policjantami służby kryminalnej i dzielnicowymi w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych,
 • prowadzenie zajęć w zakresie doskonalenia zawodowego podległych policjantów z zakresu techniki kryminalistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia oględzin, posługiwania się przydzielonym sprzętem i środkami techniczno-kryminalistycznymi oraz z zakresu metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych zgodnie z przepisami prawa, współpracę z odpowiednimi wydziałami Komendy Stołecznej Policji,
 • realizację w niezbędnym zakresie doprowadzeń i konwojów do organów uprawnionych,
 • współpracę z Prokuraturą, Sądami i innymi organami ochrony prawnej w zakresie wymiany informacji dla potrzeb prowadzonej pracy procesowej.

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2009
Data modyfikacji : 27.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Zagórski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Zagórski Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Zagórski
do góry