Oferta pracy - Oferty pracy - Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki do spraw: obsługi sekretarsko-biurowej w Zespole Prezydialnym Wydziału Wspomagającego. Oferty należy składać do 16.07.2018 roku.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Mińsk Mazowiecki

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim,
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17

WARUNKI PRACY

praca biurowa,
stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku Urzędu bez windy,
stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta,
praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, organizowanie narad, odpraw służbowych oraz spotkań okolicznościowych zarządzanych przez kierownictwo komendy;
 • Prowadzenie rejestru wydanych aktów prawnych, segregowanie i przechowywanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapoznawanie policjantów i pracowników z aktami prawnymi, udostępnianie i aktualizowanie oraz przekazywanie nieaktualnych do składnicy akt;
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem poczty zwykłej, poleconej i poczty specjalnej oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, jak również zbiorczej ewidencji elektronicznej nadanych przesyłek z terenu działania KPP;
 • Prowadzenie rejestru teczek dokumentów jawnych dzienników i książek ewidencyjnych;
 • Składanie zapotrzebowania oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wydawanie oraz prowadzenie rejestru wydanych delegacji;
 • Obsługa poczty elektronicznej;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy w obszarze administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętnośc planowania i bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielnie i w zespole,
 • odporność na stres, asertywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w administracji publicznej;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • kreatywność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
  05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP Mińsk Mazowiecki tel. 25 759 73 00
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Zespół Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KPP Mińsk Mazowiecki te. 25 759 72 36
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o "Procedurę naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji Mińsku Mazowieckim", która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chrionioną.
Umowa o pracę będzie zawarta na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika - na okres około 6 miesięcy.

Dodatkowych informacji udziela:
Zespól Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KPP Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 72 36

Metryczka

Data publikacji 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
asp. Marcin Zagórski Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych
do góry