Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

Wstęp Deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17-04-2009 r.

Data ostatniej aktualizacji: 25-03-2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF staramy się w miarę możliwości udostępnić także w formie cyfrowej.

Zamieszczony materiał filmowy nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Materiał został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej nie jest dostępna cyfrowo, niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Część grafik zamieszczonych na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Próbując powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zgodnie z Decyzją nr 49 Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim - wyznaczono KOORDYNATORÓW ds. DOSTĘPNOŚCI w składzie:

Przewodniczący zespołu:

Komisarz Monika Mróz – Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, tel. 47 724 92 57, e-mail: monika.mroz@ksp.policja.gov.pl

Zastępca przewodniczącego zespołu:

Nadkomisarz Mariusz Urlich – Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, tel. 47 724 92 11, e-mail: mariusz.urlich@ksp.policja.gov.pl

Członkowie zespołu:

koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

podkomisarz Marcin Zagórski – specjalista Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo – Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim tel. 47 724 98 21, e-mail: marcin.zagorski@ksp.policja.gov.pl

koordynator do spraw dostępności cyfrowej:

Janusz Zdzieborski – starszy referent Zespołu Informatyki i Łączności Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim tel. 47 724 92 69, e-mail: janusz.zdzieborski@ksp.policja.gov.pl

koordynator do spraw dostępności architektonicznej:

Adam Kurek – specjalista Zespołu Zaopatrzenia i Transportu Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim tel. 47 724 93 16, e-mail: adam.kurek@ksp.policja.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wszelkich informacji udziela podkomisarz Marcin Zagórski, e-mail: marcin.zagorski@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu (+48) 47 72 498 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wykaz obiektów Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z opisem dostępności architektonicznej:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 15/17

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Przy schodach do wejścia głównego nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym znajduje się poczekalnia, z której schodami kierujemy się do oficera dyżurnego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KPP Mińsk Maz. odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KPP Mińsk Maz., który odbiera gości z poczekalni lub od oficera dyżurnego i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni przy stanowisku przyjęć interesantów, które znajduje się po prawej stronie hallu głównego. Dostęp do stanowiska przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dostęp do stanowiska przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się w hallu przy wejściu głównym. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Usługa tłumacza w siedzibie Komendy Stołecznej Policji jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 44

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się punkt recepcyjny. W budynku nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W hallu głównym znajduje się poczekalnia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren KPP Mińsk Maz. odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KPP Mińsk Maz., który odbiera gości z poczekalni i kieruje do wyznaczonego miejsca.

Interesanci mogą być obsłużeni przy stanowisku przyjęć interesantów, które znajduje się po lewej stronie hallu głównego. Dostęp do stanowiska przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Usługa tłumacza w siedzibie Komendy Stołecznej Policji jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

 

Komisariat Policji w Halinowie

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Piłsudskiego 39 w Halinowie. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji w Mrozach

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Armii Krajowej 10 w Mrozach. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji w Stanisławowie

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Rynek 32A w Stanisławowie. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą drzwi przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji w Sulejówku

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Reymonta 5 w Sulejówku. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji lub w pokoju do tego przeznaczonym znajdującym się na parterze, po lewej stronie recepcji. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

 

Posterunek Policji w Kałuszynie

Siedziba posterunku znajduje się na ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie znajduje się punkt recepcji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, poruszają się w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma windy. Nie ma także toalety dla interesantów.

Na parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

 

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Plan działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2024 - wersja w pliku PDF

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan na dzień 01.01.2021 roku - wersja w pliku PDF

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2020
Data modyfikacji : 12.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Zagórski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Zagórski Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Zagórski
do góry